công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MCP131-475I/TO Datasheet(PDF) 21 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP131-475I/TO
Nội dung chi tiết  Micropower Voltage Supervisors
tải về  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 28 page
background image
 2004-2014 Microchip Technology Inc.
DS20001906D-page 21
MCP102/103/121/131
/HDG3ODVWLF 7UDQVLVWRU 2XWOLQH 72 >72@
1RWHV
 'LPHQVLRQV $ DQG ( GR QRW LQFOXGH PROG IODVK RU SURWUXVLRQV 0ROG IODVK RU SURWUXVLRQV VKDOO QRW H[FHHG  SHU VLGH
 'LPHQVLRQLQJ DQG WROHUDQFLQJ SHU $60( <0
%6& %DVLF 'LPHQVLRQ 7KHRUHWLFDOO\ H[DFW YDOXH VKRZQ ZLWKRXW WROHUDQFHV
1RWH
)RU WKH PRVW FXUUHQW SDFNDJH GUDZLQJV SOHDVHVHH WKH 0LFURFKLS 3DFNDJLQJ 6SHFLILFDWLRQ ORFDWHG DW
KWWSZZZPLFURFKLSFRPSDFNDJLQJ
8QLWV
,1&+(6
'LPHQVLRQ /LPLWV
0,1
0$;
1XPEHU RI 3LQV
1

3LWFK
H
 %6&
%RWWRP WR 3DFNDJH )ODW
'


2YHUDOO :LGWK
(


2YHUDOO /HQJWK
$


0ROGHG 3DFNDJH 5DGLXV
5


7LS WR 6HDWLQJ 3ODQH
/

±
/HDG 7KLFNQHVV
F


/HDG :LGWK
E


E
A
N
1
L
b
e
c
R
D
1
2
3
0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ 'UDZLQJ &%Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


bảng dữ liệu tải về
Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn